Zapisnik skupštine 2021

Zapisnik s godišnje skupštine Planinarskog društva Sveti Rok, Sveta Nedelja

19. 12. 2021. godine, 10:00, Planinarska kuća Sveti Bernard

Dnevni red:

  1. Utvrđivanje kvoruma i predlaganje dnevnog reda
  2. Izvještaj predsjednika o radu društva u 2020. godini
  3. Financijski izvještaj za 2020. godinu
  4. Izvještaj Nadzornog odbora i Suda časti
  5. Rasprava i glasanje o izvještajima
  6. Financijski plan za 2022. godinu
  7. Razno

Ad1) U 10:00 tajnica društva Alaksandra Čavrag Tomašinec izvještava okupljene da je prisutan 21 član društva od 85 članova što nije preko 50% članova i po Statutu čekamo još pola sata i nakon toga skupština može nastaviti sa svojim radom i donositi pravovaljane odluke.

Potpisna lista skupštinara se nalazi u dodatku zapisniku.

U 10:30 predsjednik otvara skupštinu i predlaže gornji dnevni red. Skupštinari se jednoglasno slažu sa dnevnim redom.

Ad2) Predsjednik Tihomir Ivanec izlaže izvještaj o radu društva u 2020. godini. Izvještaj predsjednika se nalazi u dodatku zapisniku.

Ad3)Predsjednik Tihomir Ivanec predstavlja i obrazlaže financijski izvještaj za 2021. godinu. Napominje da knjigovodstvo društva vodi ovlašteni knjigovodstveni servis (Vederana d.o.o.) i da se svi izvještaji pravovremeno podnose Poreznoj upravi. Također da se sredstva dodiljenjena od strane Sportske zajednice knjigovodstveno vode i pravdaju u posebnoj aplikaciji SOM sport i da Grad ima uvid u to kako se sredstva troše.

Financijski izvještaj se nalazi u dodatku zapisnika.

Ad4) Predsjednik Nadzornog odbora Dražen Katanec izvještava da je NO redovito bio na sastancima Upravnog odbora i imao uvid u njegov rad i sve odluke i da nema nikakvih primjedbi.

Predsjednik Suda časti izvještava da nije primio niti jednu pritužbu.

Ad5) Predsjednik daje izvještaje na raspravu.
          Ljerka Katenec nadopunjava izvještaj predsjednika i izvještava da je u 2021. godini bili preko 50 organiziranih izleta i da je realizirano preko 800 planinar-dana.

Predsjednik stavlja Izvještaj predsjednika na glasanja.
Izvještaj je jednoglasno prihvaćen.

Predsjednik stavlja Financijski izvještaj na glasanje.
Izvještaj je jednoglasno prihvaćen.

Predsjednik stavlja izvještaj Nadzornog odbora na glasanje.
Izvještaj je jednoglasno prihvaćen.

Predsjednik stavlja izvještaj Suda časti na glasanje.
Izvještaj je jednoglasno prihvaćen.

Ad6) Predsjednik predstavlja Financijski plan za 2022. godinu.

         Prijedlog Financijskog plana je u dodatku zapisnika.

Ad7) Predsjednik otvara temu Razno.

Jura Vojvodić postavlja pitanje kako će se obilježiti desetgodišnjica društva.
Predsjednik odgovara da se na tome već radi i da će se organizirati autobusni izlet za članove društva na Zavižan, kako je bio organiziran prvi autobusni izlet u društvu, održati će se svečana skupština, pozvati nekog poznatijeg planinara da održi predavanje, dizajnirati majice ili slično i izdati desetgodišnjak.

Aleksandra Čavrag  Tomašinec obavještava okupljene da će se Rakovici kod kapele održati ponoćka koju će voditi don Drago Marin Kozić.

Skupština je završila u 11:45

Zapisničar:
Aleksandra Čavrag Tomašinec

Ovjerovitelji zapisnika:

Katarina Piculek

Ivančica Kamenečki

IZVJEŠTAJ PREDSJEDNIKA O RADU DRUŠTVA U 2020. GODINI

Godina je započela corona krizom i „zaključavanjem“ koje nas je blokiralo u našim domovima. Popuštanjem mjera i otvaranjem granica općina i županija pokrenuli smo se i ostvarili zavidan broj jednodnevnih i višednevnih izleta. Pregledavajući fotografije utvrdio sam da smo često roštiljali i okretali jegere na vatrici. Prije zatvaranja mala, ali jaka ekipa pridružila se pohodu na Bjelolasicu. Uspješno smo realizirali uobičajna dva autobusna izleta u godini, oba na Velebit, prvi na Šatorinu i drugi na Butinovaču i Ravni Dabar. Dom u Ravnom Dabru smo iskoristili za održavanje redovne skupštine društva, na otvorenom.

Novi Upravni odbor je napravio iskorak i predložio članstvu višednevni izlet. Realizirana su tri izleta: uspon na Veliki Kabal na Mosoru, kampiranje u Brodu na Kupi i uspon na Snježnik i izlet u NP Krka.

Romarska grupa je imala velike planove koji se nisu ostvarili, ali nisu mirovali i ostvareno je – izlet na Cerinski vir i misa na Cerini i, tradicionalo, proslava Velike Gospe u domu Sveti Bernard.

Odrađena je jedna akcija markiranja i čišćenja terena na stazi Sošice – Sekulići.

Uz ostale aktivnosti koje smo provodili, branje lješnjaka na Višnjevcu, branje kestena na Hrastovačkoj gori, proslava Dana državnosti na svetonedeljsko brijegu slobodan sam zaključiti da smo se vrlo uspješno i fizički i psihički oduprli epidemiji.

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ
O PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 01.01.2020. do 31.12.2020.
Naziv obveznika:PLANINARSKO DRUŠTVO SVETI ROK SVETA NEDELJA
Poštanski broj:10431Mjesto:SVETA NEDELJA
Adresa sjedišta:MARIJANA STILINOVIĆA 6
Račun (IBAN):HR2624030091121002111RNO broj:0223502
Šifra djelatnosti:9499Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.Matični broj:02932202
Šifra grada/općine:436Grad/općina: SVETA NEDJELJAOIB:06647519506
Oznaka razdoblja:2020-12
Šifra županije:1
Verzija Excel datoteke: 6.0.1.Iznosi u kunama bez lipa
Red. Br.OPISAOPOstvareno u prethodnoj poslovnoj godiniOstvareno u tekućoj poslovnoj godiniIndex
(5/4)
123456
I. PRIMICI
1.Primici od prodaje roba i pružanja usluga001  
2.Primici od članarina i članskih doprinosa0028.3906.22074,1
3.Primici iz javnih izvora na temelju posebnih zakona003  
4.Primici od donacija (AOP 005 do 010)0045.0002.75055,0
4.1.iz državnog proračuna005  
4.2.iz proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave0065.0002.75055,0
4.3.od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija007  
4.4.od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba008  
4.5.od građana i kućanstava009  
4.6.iz ostalih izvora010  
5.Primici od kamata i ostale financijske imovine0112 0,0
6.Primici od zakupa, iznajmljivanja i ostale nefinancijske imovine012  
7.Primici od prodaje dugotrajne imovine013  
8.Ostali primici (od naknade štete, refundacija i sl.)014  
 PRIMICI UKUPNO  (AOP 001 do 004 + 011 do 014)01513.3928.97067,0
II. IZDACI
1.Izdaci za radnike (AOP 017+018)01600
1.1.Plaće (bruto)017  
1.2.Doprinosi na plaću018  
2.Izdaci za naknade troškova radnicima (službena putovanja, prijevoz, stručno usavršavanje)019 0
3.Izdaci za naknade volonterima020  
4.Izdaci za naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (službeni put i ostalo)021  
5.Izdaci za usluge (pošta, telefon, najamnina, komunalne, računalne, intelektualne usluge i sl.)02212.5244.39835,1
6.Izdaci za materijal i energiju (uredski materijal, sirovine, energija, sitni inventar i auto gume)023  
7.Izdaci za kamate i usluge platnog prometa02439136994,4
8.Izdaci za dane donacije025  
9.Izdaci za nabavu dugotrajne imovine026  
10.Ostali izdaci (reprezentacija, članarina, kotizacija, premije osiguranja i sl.)0272.6582.55095,9
 IZDACI UKUPNO (AOP 016 + 019 do 027)02815.5737.31747,0
III.VIŠAK/MANJAK PRIMITAKA TEKUĆE POSLOVNE GODINE (AOP 015-028)029-2.1811.653
IV.VIŠAK/MANJAK PRIMITAKA – PRENESEN IZ PRETHODNE POSLOVNE GODINE0302.258773,4
Red. Br.DODATNI PODACIAOPStanje na kraju  prethodne godineStanje na kraju izvještajnog razdobljaIndex
(5/4)
1.Stanje novčanih sredstava na računu031461.7003.695,7
2.Stanje novčanih sredstava u blagajni0323131100,0
3.Stanje oročenih sredstava033  
4.Obveze po neplaćenim računima034  
5.Potraživanje za nenaplaćene račune035  
6.Primitak ostvaren iz sredstava Europske unije036  
7.Prosječan broj zaposlenih037  
8.Broj volontera038  
9.Broj sati volontiranja039  
 Kontrolni zbroj (AOP 031 do 039)040771.7312.248,1
Potpis zakonskog zastupnika
Zakonski zastupnik:Tihomir Ivanec   
Datum:19.02.2021.
Osoba za kontakt:VESNA BAN
Telefon:098711911
FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. godinu
1. Prihodi
vrsta prihodaiznos
 
prihod iz financijskog plana Sportske zajednice5.000,00
prihod iz Proračuna Grada/Županije/0
prihodi od gospodarske djelatnosti0
prihod od sponzorstva i donacija0
prihod od članarina4.500,00
ostali prihodi0
ukupno prihodi:9.500,00
2. Rashodi
vrsta rashodaiznos
članske markice2.000,00
časopis HPS-a150,00
web stranica150,00
knjigovodstvene usluge600,00
markacistička akcija2.500,00
naknade banka500,00
školovanje kadrova1.000,00
razno (uredski materijal, toner i sl.)100,00
izdaci za društveni autobusni izlet2.500,00
izdaci za materijalnu i nematerijalnu imovinu0
ostali nespomenuti troškovi0
  
  
ukupno rashodi:9.500,00
3. Kratko obrazloženje financijskog plana
Troškovi su jasni sami po sebi.